Energieneutraal wonen in Veenendaal

Gemeente Veenendaal heeft de ambitie om in 2035 energieneutraal te zijn.

Samen actief voor energiebesparing

Gemeente Veenendaal heeft de ambitie om in 2035 energieneutraal te zijn. Woningbouw coöperaties, huurdersverenigingen en de gemeente Veenendaal hebben afspraken gemaakt hoe zij hieraan kunnen bijdragen en tekenden hiervoor woensdag 13 juni het energieconvenant wonen.

De basis voor dit akkoord wordt gevormd door het programma Energieneutraal Veenendaal 2035, de prestatieafspraken en het energieakkoord. In het convenant zijn de gezamenlijke doelen en posities vastgelegd, evenals een middellange termijnvisie met concrete stappen. Belangrijke onderwerpen in het convenant zijn onder andere energieverbruik, bewustwording, nieuwbouw en aardgasloos.

Bewustwording

Om de bewustwording van energieverbruik te vergroten voor zowel huurders als woningeigenaren wordt de inzet van energieambassadeurs voortgezet en waar mogelijk uitgebreid. Gezamenlijk zetten de partijen zich in op vermindering van het energieverbruik bij huishoudens door mensen bewust te maken van het gebruik van energie en hoe men dit kan verminderen.

Energietransitieplan

De gemeente Veenendaal is wettelijk verplicht voor eind 2021 een energietransitieplan op te stellen. Met het convenant legt de gemeente zichzelf op dit plan eerder dan wettelijk verplicht te realiseren. Het plan dient daarom eind 2019 gereed te zijn en inzicht te geven in de verwachte alternatieve energiebronnen per wijk. Wethouder Marco Verloop: “We gaan er samen voor. Zo hebben wij bijvoorbeeld afgesproken om bij nieuwbouw vooruitstrevende normen als uitgangspunt te nemen, die op termijn ook landelijk van kracht zullen worden. Daarnaast is de afspraak gemaakt geen aardgas meer aan te leggen bij de bouw van nieuwbouwwoningen in Veenendaal. Dit convenant helpt ons samen te werken aan een energieneutraal Veenendaal.”

Samen naar een energieneutraal Veenendaal

Naast gezamenlijke acties zullen komende jaren ook diverse onderzoeken uitgevoerd gaan worden om in de toekomst de haalbaarheid van de gewenste energieprestatie te vergroten. Hierdoor kunnen de partijen gezamenlijk komende jaren de inspanningen waar nodig blijven aanscherpen voor een energieneutraal Veenendaal in 2035. Het convenant is getekend door: Trees van Haarst van Patrimonium woonservice, Hans van Heteren van de Veenendaalse Woningstichting, Hennie Nagel van huurdersvereniging Patrimonium, Ton van Ewijk van stichting huurdersbelangen VWS en Marco Verloop van gemeente Veenendaal.

Naar overzicht